Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SKV Advies B.V.

1. Algemeen
1.1 De bepalingen vormen de Algemene Voorwaarden van SKV Advies B.V.
(Opdrachtnemer) en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 57546975. Deze Algemene Voorwaarden zijn vantoepassing op alle aanbiedingen, waaronder adviezen en overeenkomsten van Opdrachtnemer.
1.2 Opdrachtnemer beschikt over een vergunning (nr. 12041842) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De vergunning ziet toe op het bemiddelen in respectievelijk: schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair- en consumptief krediet,elektronisch geld en spaar- en betaalrekeningen.
1.3 In die gevallen waarin de voorwaarden zoals gesteld in de betreffende overeenkomst contradictoir/strijdig zijn aan de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, geldt de volgende hiërarchie volgorde van prevaleren; (1) de eventuele bijlage(n) van de betreffende overeenkomst, (2) de voorwaarden uit de betreffende
overeenkomst, (3) deze Algemene Voorwaarden en (4) eventuele van toepassing zijnde specifieke voorwaarden van derden (aanbieders).
1.4 Opdrachtnemer heeft, alvorens een aanvang te maken de werkzaamheden, Opdrachtgever per e-mail eenmalig voorzien van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft kennis genomen van deze Algemene Voorwaarden en gaat met de voorwaarden akkoord.
1.5 I.g.v. van bemiddeling van specifieke producten en diensten van derden, heeft Opdrachtnemer Opdrachtgever per e-mail eenmalig voorzien, van alle relevante voorwaarden van de door Opdrachtgever van derden (aanbieders) afgenomen producten en/of diensten. Opdrachtgever heeft kennis genomen van deze voorwaarden en gaat met de voorwaarden akkoord.
1.6 Ten aanzien van uiteindelijk afgenomen producten en diensten afkomstig van derden (aanbieders) door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever zich zelf te wenden tot dezepartijen. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van het abonnementsmodel, Service schade All-in, Service schade all-in 65+, (basis) Service schade all-in starters, Service schade MKB, Service schade AOV, Service toekomst, Service IB aangifte, Service schade all-in (XL),SKV-service-schade, SKV-combi-service-schade, van Opdrachtnemer, zal deze zich namens Opdrachtgever (tot een maximum van twee (2) uur eens in de drie (3) jaar) tot deze partijen wenden. Service IB aangifte, van Opdrachtnemer, zal deze zich namens Opdrachtgever (tot een maximum van een uur
per jaar) tot deze partijen wenden. Service toekomst van Opdrachtnemer, zal deze zich namens Opdrachtgever (tot een maximum van twee (2) uur eens in de drie (3) jaar) tot
deze partijen wenden. Het voornoemde ziet toe op de advieswerkzaamheden door Opdrachtnemer. I.g.v. een schadegeval kan Opdrachtgever uiteraard te allen tijde een
aanvullend beroep doen op Opdrachtnemer.

2 Opdracht en uitvoering van de overeenkomst
2.1 De schriftelijk in de overeenkomst overeengekomen- en gespecificeerde werkzaamheden worden verricht door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich
het recht voor de werkzaamheden eventueel aan derden uit te besteden. De rechten en verplichtingen van Opdrachtnemer zullen door een dergelijke uitbesteding niet
worden aangetast.
2.2 Voor wat betreft de werkzaamheden van Opdrachtnemer die direct tot gevolg hebben, de totstandkoming van afname door Opdrachtgever van een product of dienst van
derden (aanbieders), worden deze werkzaamheden gekwalificeerd worden als een.bemiddelingsovereenkomst (artikel 7:425 e.v. BW). Alle andere werkzaamheden voor
Opdrachtgever, worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht (artikel7:400 BW e.v.).
2.3 Het voornoemde (artikel 2.1) in acht nemende bestaat er tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dan ook generlei vorm van dienstverband. Opdrachtnemer bepaalt
geheel zelf de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtgever kan in het kader van de opdracht, uiteraard op basis van artikel 7:402 BW wel
aanwijzingen geven, welke echter geenszins een gezagsverhouding impliceren.
2.4 Een Overeenkomst, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand binnen veertien (14) dagen na onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod, van
Opdrachtnemer, door Opdrachtgever en Opdrachtnemer dit schriftelijk/digitaal heeft geaccepteerd. Opdrachtnemer kan niet gehouden worden aan aanbiedingen, indien
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding (of een onderdeel hiervan) een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering hiervan, noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of
aan te vullen, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hierover tijdig informeren en de overeenkomst overeenkomstig hieraan aanpassen.
2.6 De door Opdrachtnemer gespecificeerde en/of genoemde termijnen voor de uitvoering van de opdracht zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn
overeengekomen, dan wel uit de aard, inhoud of de strekking van de overeenkomst voortvloeit, dat de desbetreffende termijnen een definitief karakter hebben.
2.7 I.g.v. een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden zijn verricht t.b.v. de gezamenlijke Opdrachtgevers, hoofdelijk
verbonden voor de betaling van alle met de uitvoering van de overeenkomst gemoeide bedragen.

3. Te verstrekken informatie, geheimhouding en privacy
3.1 Opdrachtnemer neemt bij de werkzaamheden voor Opdrachtgever de zorg van een goed opdrachtnemer in acht (7:401 BW).
3.2 Opdrachtgever zal zich bij aanvang de opdracht identificeren in de vorm van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart), van welke Opdrachtnemer een
kopie zal maken.
3.3 Bij het voornoemde (artikel 3.1) is Opdrachtgever o.a. afhankelijk van de informatie die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt. Opdrachtgever staat er dan ook voor in,
dat deze naar beste weten alle informatie aan Opdrachtnemer (tijdig) verstrekt, die deze voor de uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het e.e.a. steeds in de door
Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze. Zowel bij aanvang, als gedurende de overeenkomst en zowel door Opdrachtnemer gevraagd als ongevraagd, waarbij t.a.v.
de laatste geldt, dat dit informatie betreft, waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te beseffen, dat deze informatie benodigd is voor een correcte uitvoering van de opdracht.
3.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3.5 De overeenkomst is dan ook gebaseerd op alle ten tijde (zowel bij aanvang als gedurende) daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
De overeenkomst wordt dan ook geacht de relatie tussen partijen juist- en volledig weer te geven.
3.6 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 2.1, zijn partijen tegenover derden verplicht tot geheimhouding t.a.v. alle tussen hen verstrekte informatie, tenzij er een
wettelijke- of beroepsplicht geldt tot openbaarmaking van deze informatie en/of een in een (gerechtelijke) procedure ter verdediging van zich zelf tegenover de ander.
3.7 Indien Opdrachtgever daarom verzoekt, worden de aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever verstrekte bescheiden aan de laatste geretourneerd. Opdrachtnemer
is gerechtigd deze bescheiden onder zich te houden, totdat Opdrachtgever alle m.b.t. uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen aan Opdrachtnemer heeft
voldaan. Op basis van o.a. AFM-regelgeving, dient- en zal Opdrachtnemer te allen tijde een kopie behouden van het dossier.
3.8 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn over en weer gehouden elkaar terstond te informeren omtrent ontwikkelingen relevant voor de uitvoering van de opdracht.
3.9 Opdrachtnemer hanteert een strikt privacy beleid. Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden
vrijwillig verkregen. Het volledige databestand van onze prospecten, klanten en partners is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder het
meldingsnummer: 154232. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om prospecten, klanten en partners van Opdrachtnemer te benaderen over: belangrijke
ontwikkelingen binnen producten/diensten; nieuwe producten en diensten van Opdrachtnemer; commerciële aanbiedingen; marktonderzoek .
3.10 De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar
worden gesteld aan derden, anders dan de aanbieders welke voortvloeien uit de desbetreffende offerte/overeenkomst. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of
verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.
3.11 In de e-mail nieuwsbrief en andere mailingen staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit Opdrachtnemer. U hebt te allen tijde het
recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal Opdrachtnemer u uit haar bestand halen. Dit kunt u doen door contact met Opdrachtnemer op te nemen en/of met de
service provider van Opdrachtnemer, van welke Opdrachtgever eveneens .e- mail communicatie kan ontvangen.
3.12 Heeft u vragen of opmerkingen over het voornoemde privacy beleid? Neem dan contact met Opdrachtnemer op via de bij u bekende contactgegevens

4. Honorarium. facturering en betaling
4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding zal per gewerkt uur (ex BTW) bedragen, dan
wel een vast bedrag, zoveel als genoemd in de desbetreffende overeenkomst van opdracht. Het e.e.a. zo nodig vermeerderd met de gemaakte kosten van ingeschakelde
derden en/of assurantiebelasting. Vaste abonnementskosten zijn exclusief overige kosten waaronder o.a. prolongatiekosten, poliskosten (geen limitatieve opsomming)
die derden in rekening kunnen brengen.
4.2 I.g.v. een vast bedrag (anders dan een abonnementsmodel) is Opdrachtnemer gerechtigd het afgesproken honorarium te verhogen, wanneer tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid dan wel verwachte hoeveelheid werk, in zodoende mate onvoldoende is ingeschat en zulks in
redelijkheid niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat van de laatste verwacht mag worden de werkzaamheden tegen de afgegeven prijs te verrichten.
4.3 Opdrachtnemer is daarnaast te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de (verdere) verrichting van haar prestatie
over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op
Opdrachtnemer rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van alle schade, kosten en rente door Opdrachtgever.
4.4 I.g.v. door Opdrachtnemer aangenomen diensten op basis van een abonnementsmodel en/of overige beheersmatige contracten zal betaling steeds vooraf
per maand door Opdrachtgever plaatsvinden, middels een incasso.
4.5 I.g.v. een abonnementsmodel, geldt dat financiële voordelen (afkomstig van derden anders dan Opdrachtgever), die Opdrachtnemer eventueel geniet uit de bemiddeling
van diensten en of producten voor Opdrachtgever, in mindering worden gebracht, op de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te betalen kosten voor het abonnement. In relatie hiertoe, geldt dat indien het abonnement wordt opgezegd door Opdrachtgever, Opdrachtnemer gerechtigd blijft de (eventuele) desbetreffende financiële voordelen van derden voortkomende uit de bemiddeling, te blijven ontvangen (zolang de desbetreffende producten en/of diensten door Opdrachtgever bij derden worden afgenomen), ook na het einde van de overeenkomst met Opdrachtgever.
4.6 Voor alle overige vormen van dienstverlening en/of producten zal Opdrachtnemer aan het einde van iedere opeenvolgende periode van een maand aan Opdrachtgever een
factuur sturen betreffende het haar over de periode van een maand toekomende totaalbedrag.
4.7 Opdrachtgever is gehouden alle aan haar gefactureerde bedragen, in het kader van de door Opdrachtnemer, aan haar geleverde dienstverlening en of geleverde
producten, binnen veertien (14) dagen nadien aan Opdrachtnemer te voldoen in euro’s op de door Opdrachtnemer aan te geven wijze.
4.8 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden krachtens de overeenkomst van opdracht op te schorten totdat volledige betaling van het door
Opdrachtgever verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.
4.9 Bij niet tijdige betaling heeft Opdrachtnemer met ingang van de vijftiende (15e) dag na factuurdatum recht op wettelijke rente over het door Opdrachtgever verschuldigde,
zonder dat daartoe enige aanzegging of ingebrekestelling vereist is. Bij berekening van de rente geldt een deel van een maand als een volle maand.
4.10 Eventuele op- of aanmerkingen met betrekking tot facturen van Opdrachtnemer dienen binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend.
4.11 Alle kosten van inning van achterstallige betalingen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie ook verleend, komen
geheel voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval zal er een vergoeding van buitengerechtelijke kosten steeds en zonder enig nader bewijs in rekening worden
gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn, overeenkomstig het bepaalde in de wet normering buitengerechtelijke incassokosten bij consumenten. I.g.v. nietconsumenten
geldt dat Opdrachtgever verschuldigd is tien procent (10%) van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,–).
4.12 Opdrachtnemer is gerechtigd tenminste eenmaal per jaar een prijsverhoging door te voeren t.a.v. haar prijzen- en tarieven. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, met een
termijn van tenminste één (1) maand, op voorhand hierover informeren.
4.13 I.g.v. het niet afnemen van het advies door Opdrachtgever, na opdrachtverstrekking aan Opdrachtnemer, is Opdrachtgever desondanks en te allen tijde verplicht minimaal
tien (10) procent van de door Opdrachtnemer gespecificeerde kosten voor het advies aan Opdrachtnemer te betalen. Tevens dient Opdrachtgever alle eventueel door
derden in rekening gebrachte kosten te vergoeden.
4.14 Indien achteraf blijkt dat de door Opdrachtgever vooraf aan Opdrachtnemer verstrekte informatie niet klopt en dit als gevolg heeft dat Opdrachtnemer, meer uren dan begroot
nodig heeft voor het advies, zal Opdrachtgever te allen tijde deze extra uren aan Opdrachtnemer vergoeden, indien Opdrachtnemer deze extra uren bij Opdrachtgever
extra in rekening brengt. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.

5. Duur- einde overeenkomst
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode genoemd in de overeenkomst van opdracht en bij afwezigheid hiervan geldt, dat de initiële duur/termijn van de
overeenkomst wordt gesteld op twaalf (12) maanden. Daarna wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend wordt verlengd met één (1) maand. Tenzij Opdrachtgever één (1)
maand voor de einddatum van de initiële termijn van twaalf (12) maanden of één (1) maand voor de daarna steeds verlengde termijn (van één(1) maand) schriftelijk aangeeft, geen prijs meer te stellen op een verlenging.
5.2 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 5.1 kunnen partijen de overeenkomst tussentijds schriftelijk (ook per e-mail) beëindigen. Bij tussentijdse beëindiging door
Opdrachtgever van de overeenkomst is deze gehouden tot algehele voldoening van het overeengekomen tarief over de gehele resterende looptijd van de overeenkomst.
5.3. I.g.v. ontbinding van de overeenkomst geldt dat dit niet tot gevolg heeft, dat reeds door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde bedragen, aan Opdrachtgever dienen te worden terugbetaald.
5.4 T.a.v. motorrijtuigenverzekeringen geldt enerzijds dat er. een wettelijke verzekeringsplicht is. Voor deze verzekeringen geldt t.a.v. het voornoemde dan ook, dat er een
vrijwaringsbewijs overgelegd dient te worden. Anderzijds geldt voor deze verzekeringen ook een minimale duur van twaalf (12) maanden.

6. Klachten
6.1 Overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in de WFT beschikt Opdrachtnemer over een interne klachten afhandelingsprocedure. Klachten m.b.t. de Opdrachtnemer
verrichte diensten, dienen binnen dertig (30) dagen na levering van de diensten, dan wel dertig (30) dagen nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de klachtwaardige
situatie, schriftelijk bij Opdrachtnemer ingediend te worden.
6.2 Opdrachtnemer zal binnen veertien (14) dagen schriftelijk reageren op de ingediende klacht en de klacht binnen dertig (30) dagen afhandelen. Voornoemde termijnen
gerelateerd aan de datum van indienen van de desbetreffende klacht.
6.3 Indien Opdrachtnemer de klacht (deels) gegrond verklaart, is Opdrachtnemer, naar eigen keuze bevoegd het in rekening gebrachte factuurbedrag t.b.v. de
werkzaamheden waar de klacht op toeziet, overeenkomstig aan te passen en een gedeelte aan Opdrachtgever te restitueren zonder verder (hernieuwde) uitvoering aan
de opdracht te geven, dan wel de werkzaamheden waarop de klacht toeziet opnieuw te verrichten
6.4 Opdrachtnemer is aangesloten bij het Kifid. Indien de klacht (deels) ongegrond wordt verklaard door Opdrachtnemer, staat het Opdrachtgever derhalve vrij, om zich
vervolgens, na afhandeling door de klacht door Opdrachtnemer, tot het Kifid te wenden.
6.5 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiende uit bij Opdrachtnemer ingediende klachten.

7. Overmacht
7.1 Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende- dan wel van tijdelijke aard wordt verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder
enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de Opdrachtnemer verder toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen,
dan wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Onder overmacht wordt in deze context verstaan- en gerefereerd aan het wettelijk begrip van overmacht
zoals vastgelegd in artikel 6:75 BW (Een tekortkoming kan de schuldenaar (in casu Opdrachtnemer) niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld,
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.).
7.2 I.g.v. een periode van opschorting van zes (6) maanden, wordt de overeenkomst alsnog beëindigd.
7.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
7.4 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden aan Opdrachtnemer te voldoen.

8. Overige bepalingen
8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook t.a.v. reeds afgesloten overeenkomsten en vervangen de reeds
bestaande voorwaarden. Opdrachtnemer zal hierbij de redelijke belangen van haar Opdrachtgever in acht nemen. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na
schriftelijke bekendmaking van de inhoud door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Wijzigingen die objectief niet ten nadelen van Opdrachtgever strekken, brengen niet
met zich mee dat Opdrachtgever de overeenkomst met Opdrachtnemer tussentijds kosteloos kan beëindigen als gevolg van de wijziging(en). Met in achtneming van het
bepaalde in artikel 5.2, zijn tussentijdse beëindigingen niet mogelijk op basis van wijzigingen die een noodzakelijk gevolg zijn om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels.
8.2 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is primair beperkt tot vergoeding van directe
schade tot maximaal het bedrag gedekt (minus het eigen risico van Opdrachtnemer) en uitgekeerd door haar verzekering. Subsidiair geldt, voor voornoemde
aansprakelijkheid, een maximale schadevergoeding in de vorm van gedane betalingen (door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer) die voortvloeien uit de
betreffende overeenkomst. Indien het een duurovereenkomst betreft, is die vergoeding voorts beperkt tot betalingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit een periode van
maximaal zes (6) voorliggende laatste maanden. Meer subsidiair is voornoemde aansprakelijkheid van Opdrachtnemer steeds beperkt tot een bedrag van maximaal vijftienduizend euro (€15.000,–).
8.3 Indien en voor zover dwingend rechtelijke bepalingen die niet in de weg staan, verjaren alle (eventuele) vorderingen op Opdrachtnemer, door het verloop van twaalf
(12) maanden, te rekenen vanaf de dag van het ontstaan van de vordering, zo ook vervalt elke vordering jegens Opdrachtnemer na het verstrijken van een termijn van achttien (18) maanden na het ontstaan van de vordering.
8.4 Indien zich tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een situatie voordoet, die niet in de Algemene Voorwaarden is geregeld of onduidelijk is, dan dient deze situatie
beoordeeld te worden in de geest van deze Algemene Voorwaarden.
8.5 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn, vernietigd worden of anderszins onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende
regeling te treffen, op zodanige wijze dat zoveel mogelijk de strekking van de getroffen bepalingen blijft gehandhaafd.
8.6 Op de betreffende overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Internationale regelingen en verdragen, niet zijnde
dwingend (EG-)recht, worden uitgesloten.
8.7 Er is sprake van een geschil indien een van de partijen zich op het standpunt stelt dat dit het geval is. Partijen zullen t.a.v. het geschil altijd eerst in overleg treden.
8.8 Indien het voornoemde overleg (artikel 8.7) binnen één (1) week, na melding van het geschil (per e-mail met door de verzender ingestelde digitale ontvangstbevestiging)
niet leidt tot een oplossing van het geschil, staat het partijen vrij het geschil aan het geschillencommissie van het Kifid (bindend advies) voor te leggen, onverminderd het
recht van partijen in kort geding een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.