Belastingen: wat verandert er in 2015 voor particulieren?

In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Over het Belastingplan 2015 stemt de Eerste Kamer op 15 en 16 december 2014. De belangrijkste veranderingen hebben te maken met:

Hoogte van de toeslagen kan veranderen

Bijvoorbeeld de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget. Zie voor meer informatie Uw toeslagen in 2015.

AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd is op 1 januari 2015 met 1 maand verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden.

Heffingskortingen vervallen

Vanaf 1 januari 2015 vervallen de volgende heffingskortingen:

Alleenstaandeouderkorting
Ouderschapsverlofkorting

Heffingskortingen worden aangepast

Vanaf 2015 veranderen de bedragen van de heffingskortingen. Verder zijn de volgende heffingskortingen aangepast:
Het bedrag van de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting wordt tot een inkomen van € 50.000 hoger dan in 2014. Vanaf een inkomen van € 50.000 wordt het bedrag van de korting lager dan in 2014.
De afbouw van de arbeidskorting begint in 2015 bij een hoger inkomen dan in 2014, namelijk ongeveer € 50.000. Dat was € 40.721.
Iemand kan in aanmerking komen voor de werkbonus als hij bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt. Dat was in 2014 60 jaar.

Aftrek kosten levensonderhoud kinderen vervalt

De aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar vervalt in 2015.

Nieuwe regeling buitenlandse belastingplicht gaat in

Vanaf 2015 geldt de zogenaamde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Men kan dan niet meer kiezen voor behandeling als een binnenlands belastingplichtige. In plaats van een keuze moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan om als een binnenlands belastingplichtige behandeld te kunnen worden. Zie ons eerdere nieuwsitem voor nadere informatie.

Afkoopmogelijkheid in 2015 levensloopregeling

Men kan alsnog het hele bedrag aan levenslooptegoed opnemen in 2015. De belasting wordt dan geheven:
Over 80% van het levenslooptegoed dat op 31 december 2013 is opgebouwd.
Over 100% van het tegoed dat na 31 december 2013 is opgebouwd.

Afkoopmogelijkheid in 2015 gouden handdrukstamrechten

Vanaf 2015 wordt bij afkoop van een gouden handdrukstamrecht belasting geheven over 100% van de waarde. Alleen in 2014 kan nog worden gekozen voor een opname ineens, waarbij ‘slechts’ 80% van de waarde van het stamrecht wordt belast. Bij een opname ineens is geen revisierente meer verschuldigd.

Regelingen eigen woning veranderen

De volgende regelingen die te maken hebben met de eigen woning, veranderen:
De rente op sommige restschulden eigen woning is 15 jaar lang aftrekbaar. Tot en met 2014 gold een termijn van 10 jaar.
De tijdelijk verruimde vrijstelling van de schenkbelasting vervalt.
Het lage btw-tarief over het arbeidsloon voor renovatie en herstel wordt tijdelijk verlengd tot 1 juli 2015.
De tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger. Is er inkomen uit werk en woning dat in de 52%-schijf valt? Dan worden de aftrekbare kosten in 1e instantie ook berekend tegen het vaste percentage van 52%. Vervolgens vindt een correctie plaats van de aftrekbare kosten eigen woning, maar alleen voor het deel van de aftrek dat in de 52%-schijf valt. In 2015 is deze correctie 1% van de aftrekbare kosten. In 2014 was deze correctie 0,5%. Zie ook Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning.