Kinderalimentatie niet langer fiscaal aftrekbaar

Als een gescheiden ouder kinderalimentatie betaalt, dan kan over het inkomen van 2014 nog een vast bedrag in mindering worden gebracht op het inkomen. Daarvoor gelden wel voorwaarden, zoals een minimumbedrag van € 138 per kind per maand aan kinderalimentatie. Vanaf 2015 is het bedrag aan kinderalimentatie via de forfaitaire regeling niet meer fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Bruto blijft het bedrag gelijk, maar netto betaalt de alimentatie betalende ouder meer.

Voor de alimentatie ontvangende ouder vervallen sommige fiscale kind regelingen, zoals de alleenstaande-ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting vervallen. Er kan sprake zijn van een verhoogd kind gebonden budget ter compensatie. Op de internetsite van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) staat onder “Toeslagen” meer informatie over het kind gebonden budget. Tevens kan men daar een proefberekening maken om te zien hoeveel kind gebonden budget de alimentatie ontvangende ouder kan krijgen in 2015.

Alimentatie wordt berekend op grond van de zogenaamde ‘Trema normen’. Dat zijn rekenregels opgesteld door een Expertgroep van de rechterlijke macht. Eind november 2014 is bekend geworden hoe de Expertgroep per 1 januari 2015 zal omgaan met de wijzigingen. In het nieuwe rapport dat medio december 2014 verschijnt, zal de Expertgroep de navolgende aanbeveling opnemen:

“Met ingang van 1 januari 2015 komen alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kind gebonden budget ook in aanmerking voor een verhoging van dit kind gebonden budget met maximaal € 3.050,00 (voor 2015). Deze verhoging wordt ‘de alleenstaande ouderkop’ genoemd. De expertgroep beveelt aan om dit totale kind gebonden budget in mindering te doen strekken op het gevonden tabelbedrag. Dit kan er in een aantal gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet-verzorgende ouder.”

Een verhoging van het kind gebonden budget kan de behoefte van een kind aan kinderalimentatie doen verlagen. En ook zal draagkracht van de alimentatiebetaler afnemen omdat het fiscaal voordeel komt te vervallen. Dit is niet alleen van belang voor nog vast te stellen bijdragen maar kan ook aanleiding geven tot herbeoordeling van een eerder overeengekomen of vastgestelde kinderalimentatie. De alimentatiebetaler zou dus een verlaging kunnen vragen van de geldende bijdrage.

De fiscale wijzigingen kunnen aanleiding geven voor een herberekening van het bedrag aan kinderalimentatie. Immers, begrippen als draagkracht en behoefte staan daarin centraal. De fiscale en financiële gevolgen liggen ten grondslag aan de in het verleden vastgestelde alimentatieberekeningen. Het gevolg is dat het netto besteedbaar inkomen van de verzorgende ouder wijzigt. Dit alles is een ingrijpende ontwikkeling die financiële gevolgen heeft voor veel gescheiden ouders met kinderen.