Regeerakkoord 2017: Oude berekeningen opnieuw maken.

Vorige week werd de inhoud van het regeerakkoord bekend. In dit artikel gaan wij kort in op de belangrijkste wijzigingen voor de eigen woning.

We hebben er ‘even’ op moeten wachten, maar afgelopen week was het dan toch zover. Het regeerakkoord werd openbaar. Hierdoor is duidelijk welk beleid we in de komende periode op een groot aantal gebieden kunnen verwachten. Ook met betrekking tot de eigen woning is er een aantal opvallende veranderingen. Deze veranderingen lichten wij hieronder kort toe.

100 % financiering blijft komende jaren mogelijk
Op dit moment mag een bank maximaal 101 % van de waarde van de woning financieren. Eerder was al aangegeven dat dit percentage per 1 januari 2018 100 % wordt. In het regeerakkoord is nu opgenomen dat deze 100 % in de komende jaren gehandhaafd blijft. De Nederlandsche Bank dringt er echter op aan om dit percentage verder te verlagen naar bijvoorbeeld 90 %. Bij een lening van 100 % van de waarde van de woning moet de koper de andere kosten zelf financieren. Die andere kosten zijn onder meer de kosten van de notaris, hypotheek en overdrachtskosten. In de praktijk zien we dat kopers dit bedrag financieren vanuit eigen spaargeld of via een schenking van of lening bij ouders.

Maximale aftrek hypotheekrente wordt lager
Vanaf 2020 wordt in vier stappen van elk 3% de aftrekbaarheid van de hypotheekrente verlaagd. Dit betekent, dat in 2024 de rente voor een hypotheek ten behoeve van de eigen woning nog maar tegen het maximale belastingtarief van 36,93 % van uw belastbaar inkomen mag worden afgetrokken. Betaalt u bijvoorbeeld € 500,00 hypotheekrente per maand, dan betaalt de fiscus dus maximaal € 184,65 hieraan mee. De andere €315,35 aan rente gaan ten laste van uw netto inkomen.

Inzet tot verduurzaming
Het nieuwe kabinet wil vaart maken met maatregelen die het klimaat beschermen. Voor woningeigenaren komen er nieuwe, aantrekkelijke mogelijkheden om geld te lenen om de eigen woning verder te verduurzamen. Denk hierbij aan isolatie, installatie van zonnepanelen, etc. Ook nu al zijn er aantrekkelijke leningen op dit gebied. Wilt u hierover meer weten, laat ons dit dan weten, dan informeren wij u uitgebreider.

Vaart achter woningbouw
Voor met name starters zijn er veel te weinig woningen. Zowel om te huren als om te kopen. In het regeerakkoord is opgenomen dat de inspanningen die ervoor zorgen, dat er snel extra woningen gebouwd kunnen worden, zullen worden opgevoerd. Tussen de aankondiging van een dergelijk beleid en het moment waarop de koper de sleutel van zijn nieuwe voordeur kan omdraaien verloopt in de praktijk geruime tijd. Het grotere aanbod van woningen zal dan ook niet op de korte termijn gerealiseerd zijn.

Eigenwoningforfait
Wanneer u geen hypotheek heeft, hoeft u geen eigenwoningforfait te betalen. Het eigenwoningforfait is een speciale belasting voor eigenaren van een woning. Ook huiseigenaren met een heel kleine, resterende hypotheekschuld hoeven deze belasting niet te betalen. In het regeerakkoord is opgenomen dat er een einde aan deze vrijstelling komt. De bedoeling is dat in 30 jaar (in de eerste plannen was sprake van 20 jaar) deze belasting ook gaat gelden voor huiseigenaren zonder of met een kleine hypotheek. Hierover bestaat veel verontwaardiging. De vraag is dan ook of dit plan het in de Tweede Kamer gaat “redden”.

Advies: laat oude plannen opnieuw doorrekenen
Als uw financieel adviseur geven wij u het volgende advies. Waarschijnlijk heeft u in het verleden een aantal beslissingen genomen, gebaseerd op de wet en regelgeving zoals die toen golden. Wet- en regelgeving veranderen. De ingangsdatum van de AOW-leeftijd is bijvoorbeeld verhoogd. Of, zoals uit dit regeerakkoord volgt, is uw belastingvoordeel bij een hypotheek minder groot dan waarmee u in het verleden rekening heeft gehouden. Al die veranderingen hebben gevolgen voor het “eindplaatje” dat u in het verleden voor ogen stond. Het is daarom goed periodiek alles weer eens opnieuw op een rijtje te zetten op basis van de actuele wet- en regelgeving. Misschien hebben alle wijzigingen in uw situatie maar een beperkt effect. Dat geeft dan een gerust gevoel. Maar misschien hebben de wijzigingen toch een groter effect dan u zich nu realiseert. Wanneer u dit nu weet, kunt u daarmee rekening houden en mogelijk tijdig maatregelen nemen om dit negatieve effect zo goed mogelijke op te vangen. Heeft u interesse voor zo een actueel beeld? Belt u ons dan voor een afspraak.