Organisatie

Dienstenwijzer van SKV Advies BV,

Contactgegevens:
SKV Advies BV, Financiële Dienstverlening.

Adres: Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht
Telefoon: 078 – 20 60 550
E-mail: info@skv-advies.nl

Internet:
Handelsregisternummer: 575469750000
AFM vergunningsnummer: 12041842

Openingstijden:
Van 9.00 uur tot 22.00 uur tijdens werkdagen en buiten kantooruren uitsluitend op afspraak.

SKV Advies Financiële Dienstverlening:

Onze dienstverlening bestaat uit het informeren en adviseren over financiële producten aan particuliere en zakelijke klanten, op vele vakgebieden, zoals hypotheken en aanverwante producten, sparen, pensioenen, verzekeringen en consumptief krediet. Wij leveren een totaalpakket van financiële diensten. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.

Onze organisatie is adviesvrij en onafhankelijk:

Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben met banken, geldverstrekkers en/of verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast is onze organisatie een volledig zelfstandige besloten vennootschap (BV) en werken wij voor eigen rekening en risico. Geen enkele bank, verzekeringsmaatschappij of andere aanbieder van financiële producten heeft een aandeel in ons bedrijf. SKV Advies BV is dus geheel onafhankelijk.

Het belang van u als (toekomstige) klant staat daadwerkelijk voorop. Daarom verplichten wij onszelf om:

  •   Duidelijkheid te geven over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt;
  •   Een objectieve analyse te maken van financiële instellingen, waarbij gekeken wordt welke partij het best aansluit bij uw wensen en mogelijkheden;
  •   U een persoonlijk advies te geven, passend bij uw wensen, mogelijkheden en situatie;
  •   U nazorg te bieden en uw vragen op het gebied van financiële producten te beantwoorden.

Registratie en vergunning:Als organisatie zijn wij bij de volgende instellingen vrijwillig of verplicht aangemeld:

1. Autoriteit Financiële Markten (AFM) registratienummer 12041842, Email: www.afm.nl

2. Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) registratienummer 300.015396, www.kifid.nl

Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het KIFID, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Email: info@kifid.nl

3. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bavam, polis nummer 17151, Handelskade 49, postbus 1074, Rijswijk. Email: www.bavam.nl

4. Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH): Ook zijn een of meerdere van onze adviseurs ingeschreven in het register van SEH, Marcel van der Kooi SEH 26708, Rob Snijders SEH 18618, Email: www.seh.nl

Onze organisatie heeft een eigen AFM-vergunning om te adviseren en bemiddelen in:

*Hypothecaire en consumptieve kredieten
*Levensverzekeringen
*Schadeverzekeringen
*Spaar- en betaalrekeningen en elektronisch geld.
*In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van spaarrekening(en) Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening en Lijfrentebeleggingsrecht.

Wat doen wij voor u:

Onze organisatie adviseert en bemiddelt op het gebied van o.a. hypotheken, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, uitvaart verzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, consumptieve kredieten, spaarrekeningen, betaalrekeningen en elektronisch geld. In het kader van deze financiële producten zullen wij u naar aanleiding van een inventarisatiegesprek adviseren en, indien u een gevolg wilt geven aan het advies, bemiddelen tussen u en de betreffende aanbieder (bank en/of verzekeraar) van (een) financieel product. Hierbij zullen wij voor u op zoek gaan naar de beste prijs- kwaliteitverhouding.

De wijze waarop onze organisatie beloond wordt:

Sinds 1 januari 2013 is het verboden dat een bank of verzekeraar een provisie voldoet aan een tussenpersoon met uitzondering van de financiële producten schadeverzekeringen en consumptieve kredieten. Bij onze organisatie heeft u de keuze uit meerdere beloningsmogelijkheden. Tijdens het inventarisatiegesprek bepaalt u in overleg met ons welke beloningswijze uw voorkeur heeft. U heeft onder meer de keuze uit provisie (bij niet complexe producten, zoals schadeverzekeringen en kredieten), vast tarief, uurtarief en/of abonnement.

Beheerst beloningsbeleid:

Binnen de organisatie van SKV Advies BV bestaat de beloning van medewerkers voor het grootste gedeelte uit een vast en marktconform salaris, afhankelijk van hun functie en functioneren. SKV Advies BV ontvangt de volledige vergoeding voor de geleverde diensten. Deze vergoeding wordt aangewend ter dekking van de bedrijfskosten van het financieel advieskantoor en voor zijn uiteindelijke arbeidsbeloning. Voor de gehele organisatie SKV Advies BV geldt dat het klantbelang te allen tijde voorop staat. Snijders & van der Kooi BV ziet toe op integer en klantgericht handelen. Ook wordt gecontroleerd op de kwaliteit van het advies. Daarnaast zijn er nog een aantal andere maatregelen getroffen om te voorkomen dat de (financiële) belangen van de organisatie prevaleren boven die van de klant. SKV Advies BV is van mening dat zij hiermee ook mogelijke negatieve effecten van variabele beloning en vrijheid in mate van tariefstelling verder beperkt en beheerst.

Wat vragen wij van u?

Om uw persoonlijke belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen vragen wij ook een aantal zaken aan u, namelijk:

 •   Het aangeven van uw wensen en behoeften;
 •   Juiste en volledige informatieverstrekking;
 •   Het aanleveren van relevante documenten;
 •   Een feedback op de kwaliteit van onze dienstverlening;
 •   Commitment om samen met ons aan de slag te gaan;
 •   Het bestuderen van de informatie die u van ons krijgt;
 •   Het stellen van vragen aan ons als iets onduidelijk is voor u.

Privacy:
Omdat uw belang voor ons centraal staat, gaan wij zeer zorgvuldig om met de privacy van u als onze relatie. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons hebt gegeven. Dit geldt zowel voor de wijze van archivering als voor het gebruik van deze gegevens. SKV Advies BV is tevens aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1542321 www.cbp.nl

In onze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf, deze kunt u vinden op onze site www.skv-advies.nl

Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme: (WWFT)

Onze dienstverlening is aan wettelijke regels gebonden. Deze regels kunnen gevolgen voor u hebben en wij informeren u daar hierbij over. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ingevoerd. De WWFT regelt het cliëntenonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties, die op onder meer advocaten, notarissen, belastingadviseurs en financieel dienstverleners rust.

Meldplicht ongebruikelijke transacties:

De WWFT schrijft voor dat wij iedere transactie met een ongebruikelijk karakter melden bij een landelijk meldpunt (FIU-Nederland). Een meldplicht bestaat in ieder geval wanneer er sprake is van een transactie van € 15.000,- of meer (betaald aan ons of door onze tussenkomst) in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen. Ook transacties die dienen aan de Politie of het Openbaar Ministerie te worden gemeld, omdat die mogelijkerwijs verband houden met het witwassen of financieren van terrorisme. Tot slot bestaat er voor ons een meldplicht bij transacties waarbij wij aanleiding hebben om te veronderstellen, dat deze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme. In de gevallen waarin een meldplicht bestaat, kunnen wij ons niet aan die meldplicht onttrekken op grond van onze geheimhoudingsplicht en ons verschoningsrecht. Het spreekt voor zich dat wij onze geheimhoudingsplicht in alle overige gevallen strikt zullen naleven. Wij realiseren ons dat deze wetgeving voor zowel u als voor ons (administratieve) lasten met zich mee brengt. Het niet voldoen aan de wet kan met zich meebrengen dat wij tucht-, straf- of bestuursrechtelijke sancties krijgen opgelegd. Wij vragen u daarom om uw begrip voor de gevolgen die de WWFT voor u en voor ons met zich meebrengt.

Beëindiging relatie met ons kantoor:

Indien er omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat u geen gebruik meer kunt of wilt maken van de diensten van ons kantoor, heeft u op ieder moment het recht om de relatie met ons kantoor te beëindigen.

U kunt een andere financiële dienstverlener verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of beleggingsrekeningen over te dragen aan dit ander financieel advieskantoor van uw keuze. De genoemde producten blijven dan gewoon doorlopen, waardoor het niet nodig is om financiële producten te moeten afkopen, premievrij te maken of over te sluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met u te beëindigen, dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden.

Klachtenprocedure:

Als u een klacht hebt over een afhandeling van uw dossier, onze werkwijze in het algemeen of gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, maak de klacht dan ten eerste kenbaar aan ons door ons er zo spoedig mogelijk schriftelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Alle klachten worden met zorg door de directie behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, kunt u uw klacht kenbaar maken bij het onafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een door het ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ons bij deze instantie aan te melden en conformeren ons aan de werkwijze en het bindende advies. Deze KiFiD procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor bemiddeling. Vooralsnog zal voor de fase Ombudsman geen klachtengeld worden geheven. Mocht de Ombudsman niet slagen in zijn bemiddeling, kunt u de klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Deze commissie werkt met Geschillenkamers met specialismen voor verzekeringen, bank- en hypotheekzaken, beleggingen en consumptief krediet. Momenteel is klachtengeld door de klager verschuldigd. U kunt terecht op de website www.kifid.nl registratienummer 300.015396 indien u meer informatie nodig hebt.

SKV Advies BV hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden. Opdrachtgever heeft kennis genomen van deze Algemene Voorwaarden en gaat met de voorwaarden akkoord.